• darkblurbg
    MediSchoon

12-11-2020

 

Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland viert 1-jarig bestaan!

Precies één jaar geleden, op 12 november 2019, werd het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland gelanceerd. Onder het motto ‘wat er niet in gaat, hoeft er ook niet uit’ werkt het netwerk samen om manieren te vinden die voorkomen dat medicijnresten in het water terechtkomen. Er wordt teruggekeken op een mooi, maar ook bewogen jaar. 

Het netwerk, met brede vertegenwoordiging uit de keten (van zorginstellingen en apothekers tot waterschappen en drinkwaterbedrijven) biedt de uitgelezen kans om het probleem van medicijnresten in water vanaf de kern aan te pakken. Stap één is ontdekken wat werkt voor een grootschalige toepassing in Noord-Nederland.

Om hier achter te komen wordt de keten systematisch gescand op kansen, daar worden passende interventies bij gezocht en vervolgens worden deze uitgetest. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een gerichte bewustwordingscampagne onder huisartsen en patiënten of het testen van een nieuwe zuiveringstechniek. Vanwege de verschillende typen medicijnen is maatwerk nodig. Er wordt telkens gefocust op verschillende medicijngroepen, waarbij één stof wordt uitgelicht. Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld bloeddrukverlagers, NSAID’s en antibiotica. Per groep wordt onderzocht wat de meest effectieve interventie is. Zo lijken bij de stofgroep bloeddrukverlagers bijvoorbeeld volop kansen te liggen op het gebied van ziektepreventie en leefstijlgeneeskunde. Om in te zetten op preventie en leefstijl is het van belang het aanbod beter inzichtelijk en toegankelijk te maken.  

Het netwerk kijkt terug op een mooi en bewogen jaar, waarin het netwerk overgestapt is op 100% digitaal werken, de Noordelijke waterschappen meetresultaten hebben uitgewisseld, er een voorstudie is gedaan naar zes actieve stoffen uit medicijnen en er twee onderzoeken zijn opgestart: één naar het aanbod van hulp en ondersteuning bij ziektepreventie en leefstijlgeneeskunde in Noord Nederland en de andere naar ervaringen en gedrag rondom medicijngebruik bij patiënten. De vaart zit er goed in.

Voor volgend jaar zijn de plannen ook gesmeed: op de planning staat de wensen het netwerk verder uit te breiden en wordt gestart met het test van de interventies.

Meer weten of aansluiten bij het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland?
Kijk op: https://www.hannn.eu/projecten/netwerk-medicijnresten-in-water

 

Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten

Het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland bestaat uit de volgende partijen: Water Alliance, Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater, GGD Fryslan, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslan, Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, Groninger Apotheken Vereniging, MediSchoon, Wetsus, Hogeschool Van Hall Larenstein, WLN, NOM, Gemeente Groningen, Centre of Expertise Water Technology, Interzorg, Menzis en Healthy Ageing Network Northern Netherlands.